Korzystanie ze strony spodwody.pl, oznacza zaakceptowanie oraz zapoznanie się z poniższymi warunkami. Znajdują się tutaj informacje, w jaki sposób przetwarzane będą Twoje dane osobowe, komu są powierzane i w jaki sposób chronione.

Od wszystkich znanych reguł istnieją wyjątki; wyjątki są liczniejsze od reguł; jeśli opanowałeś wszystkie wyjątki, to nie wiesz już, jakich dotyczą one reguł. – Prawa Murphy’ego

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych użytkowników serwisu internetowego spodwody.pl (dalej „Serwis”) jest Don’t Exists Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001029341, o numerze NIP 7292749316, kapitał zakładowy 5000 zł (dalej „Don’t Exists” lub „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dane osobowe  użytkowników Serwis (dalej: „Użytkownicy”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Administrator korzysta z technologii cookies i podobnych. Szczegóły w powyższym zakresie określają dalsze zapisy niniejszej polityki prywatności.
 4. Niniejsza polityka prywatności określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora. W każdym przypadku w razie ewentualnej sprzeczności niniejszej polityki z obowiązującymi przepisami pierwszeństwo będą miały obowiązujące przepisy.
 5. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: [email protected], lub pisemnie na adres: ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.
 6. Usługi w Serwisie kierowane są wyłącznie do przedsiębiorców w zakresie ich podstawowego przedmiotu prowadzonej działalności.

§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tak jest m.in. w przypadku zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych możliwych do udzielenia w Serwisie);
  2. uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tak jest w przypadkach szczegółowo opisanych w regulaminach usług dostępnych w serwisie; ta podstawa dotyczy w szczególności tzw. marketingu usług własnych Administratora , w tym działań analitycznych realizowanych w powyższym zakresie, a także w przypadku konieczności przetwarzania danych w celach wypełniania obowiązków w postępowaniach podatkowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, niezbędnej archiwizacji itp. Ta podstawa prawna wykorzystania danych stosowana jest także dla zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz jego rozwoju. Uzasadniony interes Administratora jest także podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika w celu obsługi kont posiadanych przez Administratora w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Mailerlite i LinkedIn i interakcji między tymi kontami i Serwisem, obejmującymi wzajemne przekierowania, analizę tego skąd Użytkownik przychodzi do Serwisu, re-marketing usług własnych itp.);
  3. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej przez Administratora z osobą korzystającą z usług dostępnych w Serwisie – – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli Użytkownik zawiera z Administratorem umowę dotyczącą świadczenia usług dostępnych w Serwisie, to w celu wykonania tej umowy Administrator musi mieć możliwość przetwarzania tych danych osobowych tego Użytkownika, które są w tym celu niezbędne).
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określają szczegółowo regulaminy usług dostępnych w Serwisie. Standardowo dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, numer NIP, numer telefonu, adres IP i inne oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane te mogą być też przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych.
 3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest Użytkownik (dane są podawane bezpośrednio przez Użytkownika) oraz jego działania realizowane w Serwisie.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników:
  1. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
  2. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora dane osobowe będą przetwarzane dla określonego celów do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  3. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o konieczność wykonania umowy dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług (taki okres wynosi zwykle 2 lata) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 5. Administrator planuje udostępnianie danych osobowych Użytkowników podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator (spółkom i osobom powiązanym z Administratorem w rozumieniu obowiązujących przepisów czyli co do zasady posiadającym co najmniej 20% udziałów w spółce Administratora lub spółkom, w których Administrator posiada ww. ilość udziałów lub akcji) lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m. in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym (w tym w szczególności do Google LLC w celu świadczenia usług analitycznych) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), chyba, że takie państwo trzecie zostało przez Komisję Europejską uznane stosownie do zapisów art. 45 ust. 3 RODO za zapewniające odpowiedni stopień ochrony lub w przypadku, gdy przekazywanie danych dokonywane jest w oparciu o warunki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, w tym o warunki wskazane w ramach standardowych klauzul umownych (SCC) rekomendowanych przez Komisję Europejską.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia te w uzasadnionych przypadkach mogą nie zostać uwzględnione, niemniej zawsze Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym aspekcie procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika realizowanych przez Administratora.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Użytkownika w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa lub obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. W ramach Serwisu może dochodzić do profilowania danych osobowych Użytkownika w zakresie nie mającym wpływu na ww. prawa, obowiązki i wolności Użytkownika; profilowanie takie dotyczyć będzie działań marketingowych, których celem będzie przedstawienie Użytkownikowi jak najlepiej dopasowanej oferty usług Administratora.
 10. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne, przy czym:
  1. Podanie danych osobowych związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
  2. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne, a brak zgody uniemożliwi realizację działań objętych treścią danej zgody.
 11. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Szczegółowa informacja o procesach przetwarzania danych przez Administratora stanowi załącznik nr 1 do niniejszej polityki prywatności.

§ 3. Serwisy społecznościowe

 1. Administrator prowadzi konta w serwisach społecznościowych takich jak m.in. Facebook, LinkedIn, Instagram, Mailerlite, Spreaker czy Youtube. Dostawca każdego z tych serwisów może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, a szczegóły tego przetwarzania dla każdego z tych dostawców oraz dane tych dostawców opisują następujące dokumenty: Google:
 2. Przetwarzanie danych w ramach tych kont realizowane jest przez Don’t Exists i właściciela danego serwisu społecznościowego jako współadministratorów.
 3. Dane osobowe Użytkowników w ramach kont w ww. serwisach społecznościowych są przetwarzane w celu zarządzania kontem, korzystania z jego funkcjonalności, takich jak w szczególności interakcje z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych Administratora. Dane te mogą być także przetwarzane w celu interakcji między Serwisem, a danym kontem w serwisie społecznościowym, np. w celu umożliwienia funkcjonowania wtyczek i podobnych mechanizmów (np. w celu umożliwienia interakcji z kontem w serwisie społecznościowym poprzez Serwis).
 4. Podstawą działań opisanych w pkt. 1-3 powyżej jest uzasadniony interes administratorów, przy czym w ramach ww. kont dostawca danego serwisu społecznościowego może równolegle przetwarzać dane osobowe Użytkownika w innym celu (np. w celu oferowania reklam podmiotów trzecich) w oparciu o inne podstawy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez dostawcę danego serwisu społecznościowego określa regulamin tego serwisu i dokumenty wskazane w linkach w pkt. 1 powyżej.
 5. Zakres danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie 3 obejmuje imię i nazwisko lub odpowiednio nazwę Użytkownika w danym serwisie społecznościowym i inne informacje, które Użytkownik udostępnia w ramach swojego konta.
 6. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie 3 przetwarzane są przez okres trwania interakcji pomiędzy kontem Użytkownika w danym serwisie społecznościowym, a Serwisem lub kontem Administratora w danym serwisie społecznościowym (taką interakcją jest np. polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości itp.).
 7. W zakresie nie ujętym w niniejszym paragrafie 3 do przetwarzania danych osobowych Użytkownika stosowane będą zapisy pozostałych paragrafów niniejszej polityki prywatności.

§ 4. Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje technologię cookies i podobne. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Informacje te mogą również zawierać dane osobowe, np. adres IP.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 4. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. „analityczne” pliki cookies umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. Cookies te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 5. Pliki cookies można podzielić na dwie grupy:
  1. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub http://wszystkoociasteczkach.pl/

Poniżej podano również linki do odpowiednich informacji o sposobie usuwania cookies dla danej przeglądarki. Informacje te są również dostępne w zakładce „pomoc” w danej przeglądarce.

Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie w niej przez Administratora plików cookies i podobnych oraz odczytywanie informacji z takich plików.